ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЭВ.

Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох Улс төрийн нам, эсвэл, нэр дэвшигчдэд зөвлөмж хүргүүлэв.
Улсын төсвийн хөрөнгийн 2020 оны санхүүжүүлэлтэд дүн шинжилгээ хийж, хамгийн олон, өндөр үнийн дүн бүхий төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж санхүүжүүлэх тухай сайд нарт зөвлөмж хүргүүлэв.
Ковид 19 вирусын халдвараас сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үед авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх Зөвлөмжийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэв.